+420 737 278 707 v pracovní dny 7:30 - 15:00
8. 10. 2020 (Verze: 1)

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.efko.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále

též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

vlastník a provozovatel internetových stránek EFKO-karton, IČ 26915758, se sídlem Dolní

347, 592 14, Nové Veselí a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které

nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským

zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen

„Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.


II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.


Prodávající / provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění

smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele,

který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo

poskytuje služby.


Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje

výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo

službami.


Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za

účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.efko.cz Při

používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto

stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně

nepřístupných míst těchto stránek.


III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.efko.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů

Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými

právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou

uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může

Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za

podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně

souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které

byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových

stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto

podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací

o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy,

telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení

o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména

o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich

přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále

má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,

odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,

likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv

vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které

o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@efko.cz nebo

na výše uvedené poštovní adrese.


IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je adresa místa dodání v ČR a vyplnění veškerých

předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslání

objednávky je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail

s akceptací objednávky. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky

Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních

a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží

od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně

ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li

některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je

návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího

emailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat

Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi

Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou

a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je

vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na

přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky

vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za

neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další

potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo

zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů

výrobku v katalogu zboží. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých

technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních

podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.


V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.efko.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH

a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit. Náklady

na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VII. -

Podmínky dodání zboží), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na

způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná

kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží

v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu

potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky

seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura

vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako

daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném

uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu

a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění

Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na

zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však

překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.


VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet

dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po

odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou

variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet,

začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky

na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží

u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že

objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto

neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek

jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení

Kupujícího, Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, má právo do smlouvy odstoupit.


VII. Podmínky dodání zboží

Dodání zboží je ve dnech pondělí až pátek v závislosti na zvyklostech jednotlivých

poskytovatelů přepravních služeb.

Možnosti způsobů doručení zásilky (platí pro celé ČR) a jejich ceny: (Zboží do SR

nedoručujeme):

a) Kurýr PPL - při odběru nad 1000,- Kč včetně, poštovné a balné - 0,-Kč

b) Kurýr PPL - při odběru do 1000,- Kč poštovné, balné a dobírkovné - 110,-Kč

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat

neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit

přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí

do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním

zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny

podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky

nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena

v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup,

předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením

uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit

reklamaci.


VIII. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů

nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta.

Není-li uvedeno jinak je záruční doba na veškeré produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná

běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží

v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny

neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo

návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem

blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných

nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

c) Reklamaci lze po předchozí dohodě uplatnit v sídle společnosti, popř. zaslat zboží určené

k reklamaci jiným způsobem.

d) Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad náš reklamační řád, tvořící

nedílnou součást těchto obchodních podmínek.


IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb.,

Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že

toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno

tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení,

nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem info@efko.cz nebo na

adresu EFKO-karton, Dolní 347, 592 14 Nové Veselí s uvedením čísla objednávky a s údaji

uvedenými v Pokynech k odstoupení (zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím

převzato a naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na

telefonním čísle 566 667 700. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být

zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu.

V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení.

Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho

odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Při porušení podmínek

pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči

Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení

hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez

jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty

vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží

zpět Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy

dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen

ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží

vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů

ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno

v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího,

buď odesláním peněz na adresu Kupujícího, nebo převodem na účet Kupujícího (při

odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského

zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před

uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku novin, periodik a časopisů


X. Závěrečná ustanovení

EFKO-karton, jakožto provozovatel internetového obchodu www.efko.cz, je v souladu se zák.

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto

internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu

www.efko.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní

podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách

Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky

stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi

souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním

uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Předchozí verze

České výrobky

Žádná Čína, komplet z Vysočiny

Doprava zdarma

U objednávek nad 1 000 Kč

Přímo od výrobce

Najdete u nás vše, co vyrábíme

Více než 25 let zkušeností

U nás nic neriskujete

Prázdný košík = smutný košík

Věříme, že si z naší nabídky určitě vyberete. Však se zkuste kouknout...

Prohlédnout katalog